Kondorné dr. Orosz Ágnes klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta (a továbbiakban: adatkezelő) a természetes személy (a továbbiakban: érintett) személyes adatainak kezelését a Magyarországon hatályos jogszabályok, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai, valamint a jelen tájékoztatóban leírtak szerint végzem.

1. Az adatkezelő elérhetősége:

Cím: 1118 Budapest, Somlói út 33/b.

Honlap: https://pszichoterapia.net

E-mail: dr.oroszagnes@pszichoterapia.net

Telefon: +36 20 438 0077

Az adatkezelési tájékoztató közzétételre kerül az adatkezelő https://pszichoterapia.net  honlapján. Az adatkezelő az adatkezelési rendszerét továbbfejlesztheti és módosíthatja, ami a tájékoztató módosításával járhat. Kérem ezért, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos megkeresése előtt tanulmányozza a tájékoztató akkor hatályos változatát.

2. Adatfeldolgozó közreműködése és adattovábbítás

Az adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe. Az adatfeldolgozó igénybe vétele nem minősül adattovábbításnak. Az adatfeldolgozó:

Krammer Csaba, (Cg. Krammer Könyvelő és Pszichológiai Tanácsadó Betéti Társaság, adószáma: 28624268-1-43; cégnyilvántartási száma: 0106416849; illetékessége: 43-Dél-budapesti Adó-és Vámigazgatósága; székhely: 1119 Budapest Bánát utca 4-6.)

Az adatkezelő a személyes adatokat csak akkor továbbítja, ha az érintett ehhez hozzájárult vagy a továbbítást jogszabály írja elő.

3. Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

Az adatkezelés célja az érintettel szerződés létesítése, teljesítése, módosítása vagy megszüntetése, valamint az adatkezelőt terhelő jogi kötelezettségek teljesítése. Az adatkezelő a vele szerződéses kapcsolatot létesítő érintetteknek azokat a személyes adatait kezeli, amelyek ezen célok megvalósításához szükségesek. 

Kezelt személyes adatokAz adatkezelés jogalapjaA személyes adatok tárolásának időtartama (kivéve, ha jogszabály vagy az érintett hozzájárulása ennél hosszabb adatkezelési időt ír elő)
a)A szerződés létesítéséhez, kapcsolattartáshoz szükséges adatok: név, telefonszám, e-mail címGDPR. 6. cikk (1) b): a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükségesGDPR. 6. cikk (1) f): az adatkezelő jogos érdekea szerződés teljesítéséig, beleértve a szerződés-ből eredő jogok elévülési idejét is(amennyiben az adatkezelő és az érintett között nem jön létre szerződés, az adat-kezelő kizárólag a kapcsolatfelvétel céljának megfelelő ideig és módon kezeli az érintett adatait.)
b)A szolgáltatás teljesítése során az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokGDPR. 6. cikk (1) b): az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez szükségesGDPR. 9. cikk (2) h): egészségügyi szolgáltatás nyújtásaa szerződés teljesítéséig, beleértve a szerződés-ből eredő jogok elévülési idejét is
c)könyvvezetési, számlázási és adózási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok: név, lakcím, egészségpénztári adatokGDPR. 6. cikk (1) c): az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges2000. évi C. törvénya számvitelről, 169. § alapján nyolc év

Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a 3.a) és 3.c) pont szerinti adatok szolgáltatása a szerződés kötésének előfeltétele, továbbá hogy a jelen pont szerinti adatok szolgáltatásának elmaradása az adatkezelő szerződésszerű teljesítésének akadálya. 

Az adatkezelő a honlapján nem használ cookie-kat (sütiket). Az adatkezelő felhívja az érintett figyelmét, hogy a honlap meglátogatása kapcsán az érintett által használt számítógépes programok, így különösen a browser (böngésző) is adatokat rögzíthetnek. Az érintett által használt számítógépes programok, így különösen browser beállításaira az adatkezelőnek nincs ráhatása, az általa használt számítógépes programjainak a beállításairól az érintettnek kell gondoskodnia.

4. Személyek megfigyelése

Az adatkezelő személyek megfigyelésére vonatkozó tevékenységet nem folytat.

5. Automatizált profilalkotás és döntéshozatal

Az adatkezelő automatizált profilalkotást vagy döntéshozatalt nem alkalmaz.

6. Az érintett jogai, jogorvoslat

Az érintett a jogszabályban meghatározott feltételekkel kérheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. 

Ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a hatályos jogszabályokat, panaszával – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., e -mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., honlap: https://naih.hu/) is fordulhat. 

Budapest, 2022. október 24.                                           

                                                                                        Kondorné dr. Orosz Ágnes

pszichoterapia.net